LiveZilla Live Chat Software

E-İhracat da Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi

E-İhracat da Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
  • 24
    Ara

E-İhracat da Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi

Şahıs olarak yurtdışına internet üzerinden mal veya hizmet satmak isteyen girişimciler nasıl vergi ödeyecek?
-193 sayılı Gelir vergisi kanunu açısından yaptığı bu sürekli faaliyetin ya ticari bir faaliyet olarak gerçekleştiriyor olması ya da yazılım ortaya çıkararak, danışmanlık yaparak ya da teknik hizmette bulunmak suretiyle serbest meslek faaliyetinde bulunarak gerçekleştiriyor olması gerekmektedir.

E-İhracatta Ticari Faaliyetin Ortaya Çıkması:
Gerçek kişilerin ambalajlı ürünlerin satışı dışında yazılım alıp satması, müzik, görselleri internet ortamında satması bu kategorideki ticari işlemlere örnek verilebilir.
Yapılan bu ticari işlemlerin normal ticari faaliyetlerden bir farkı yoktur ve GVK 37-39. madde hükümlerine bu işlemler için de geçerlidir. Buna göre bu gerçek kişilerin bir yıl içindeki ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazanç, aynı Kanunun 40. maddesindeki giderlerin düşülmesi ve 41. maddesindeki giderlerin düşülmemesi yoluyla safi kazancı oluşturacak ve yıllık beyana tabi olarak vergilenecektir.
GVK madde 85’e göre, ticari kazanç sahipleri kazanç temin etmemiş olsalar dahi, yıllık beyanname vereceklerdir.

Serbest Meslek Kazançlarının Vergilemesi Nasıl Yapılır?
Serbest meslek sahiplerinin kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili düzenlemeler Gelir Vergisi Kanunu madde 65-68’de gösterilmiştir.
Serbest meslek kazancının tespiti ise madde 67’de belirtilmiştir. Bu kanuna göre ‘Serbest meslek kazancının, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen kazançlardan, bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu hükme bağlanmış ve kazancın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan serbest meslek kazanç defterine istinaden tespit edileceği’ ifade edilmiştir.
Serbest meslek kazancı elde edilen hasılattan indirilecek giderler ise, madde 68’de açıkça belirtilmiştir.
GVK madde 85’e göre, serbest meslek erbabı mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar dahi, yıllık beyanname vereceklerdir.

Yazılım Üreten ve Elektronik Yoldan İhraç Eden Gerçek Kişilerin Elde Ettikleri Kazançların Vergilemesi:
GVK Md.18: Telif Kazançları İstisnası: Yazılım firmaları tarafından ortaya çıkarılan yazılım ürünleri, özgün bir ürün ise ‘eser’ niteliğindedir ve ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun’ koruması altındadır. Bu tür yazılımlar web sitesi, oyun, arama motoru…. Bu açıdan değerlendirilmesi gereken telifli ürünlerdir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince, bilgisayar programcılarının veya bunların kanuni mirasçılarının, bilgisayar yazılımını (hazırlık tasarımları dahil) sair suretle değerlendirmelerinden (kamuya sunma, kiralama, satış, devir ve temlik suretiyle elden çıkarma) elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden muaftır. Bu şekilde elde edilen gelirler, beyana da konu değildir. Söz konusu kazançları GVK’nın 94/2-a maddesi uyarınca elde edince gelir vergisi stopajına tabidir.
Stopaj uygulamasında sorumluluk Türkiye’de faaliyette bulunan ve Türk Vergi Kanunlarına tabi mükellefleri kapsadığından telifli ürünlerin yurtdışına satışını yapan kişi ya da kanuni mirasçı gibi gerçek kişilerin yabancı kişi ya da firmalardan aldığı telifli ürün bedelleri üzerinden ‘yabancı kişilerin’ Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde kapsamında stopaj ödemez.
Ayrıca yazılımı geliştirilen söz konusu yazılım örneklerini internetten ihraç yoluyla satması gelir vergisinden istisnaydı. Aynı bilgisayar yazılımının güncelleme, iyileştirme veya uyarlamasını sağlayan hizmetlerini sunması dolayısıyla aldığı ücret de GVK 18’e göre istisnadır.

E-İhracat Yapan Gerçek Kişilerde Geçici Vergi Uygulaması:
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’nci maddesine göre, ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin üç aylık dönemleri itibariyle geçici vergi ödeyecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, söz konusu faaliyetleri dolayısıyla elde etmiş oldukları hasılat tutarına bakmadan geçici vergi beyannamesi vermek zorundadırlar.
Bu faaliyetlerini geçici olarak yerine getiren serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla geçici vergi ödeme sorumlulukları bulunmamaktadır. Bu faaliyetlerini sürekli hale getirenler geçici vergi ödemek zorundadırlar.(GVK madde 18).

Yabancı Ülkelerde Elde Edilen Kazançlar ve Ödenen Vergiler Birbirine Nasıl Mahsup Edilmektedir?
Yurtdışına e-ihracat yapan kişiler, elde ettikleri gelirlerinden kaynaklı ilgili ülkelerde ödemiş oldukları stopaj ya da beyan yoluyla vergi ödeyenler, Türkiye’de beyan edecekleri gelir vergisinden aşağıdaki şartlarla mahsup etmeleri mümkündür:
-Mükellef olan gerçek kişiler, yabancı ülkelerde elde ettikleri gelirlerinden dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek ve diğer gelirleri nedeniyle yıllık beyanname bu gelirlerine dahil etmek mecburiyetindedirler. (GVK Md.1,2,3,4,85)
-Bu mecburiyet, tutarına veya niteliğine bakılmaksızın yabancı ülkelerde elde edilen bütün gelirler için geçerlidir.
-Yabancı ülkede elde edilen gelirin, mükellefin iradesi dışındaki sebeplerle Türkiye’ye getirilemediğinin kanıtlanması halinde bu gelir, elde edildiği yılın geliri sayılmayacaktır. Bu durumda söz konusu gelir, mükellefin bu geliri elde ettiği yılın geliri olarak yıllık beyanname ile tahakkuk ettireceklerdir. Ancak bu geliri, elde etmiş fakat hususi olarak ülkeye getirilmemesi durumunda bu gelir, tasarruf edildiği yılın geliri olarak yıllık beyanname ile beyan etmeleri mecburidir.(GVK, Md.85).
-Beyan edilecek gelir üzerinden tarh edilen gelir vergisinden, yabancı ülkelerde ödenen benzeri vergiler mahsup edilir. Mahsup edilecek vergi tutarı, yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlardan fazla olduğu takdirde, aradaki fark dikkate alınmaz (GVK, Md.123).

Yorum Kapalı.