LiveZilla Live Chat Software

E-İhracat ve Katma Değer Vergisi

E-İhracat ve Katma Değer Vergisi
  • 24
    Ara

E-İhracat ve Katma Değer Vergisi

Katma Değer Kanunu(KDV)’nun 1/1. Maddesine göre; Türkiye’de e-ticaret kapsamında gerçekleştirilen ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir. İşlemlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi bu işlemler üzerinden vergi alınmayacağı anlamına gelmemelidir.
Türkiye’de elektronik yoldan yapılan teslim ve hizmetler iki kategoride KDV’ye tabi olarak değerlendirilebilir. Bunlar, teslimi yapılacak mallar ve hizmetlerdir. Ürünler, somut olarak müşteriye teslimi ile gerçekleşirken, dijital ürünler ise hizmet kapsamında değerlendirilmektedir.
Ülkemizdeki KDV uygulaması temel olarak şu şekildedir: Ülkeye giriş yapan mal ve hizmetlerin üzerine KDV eklenerek satışı yapılırken ülkeden çıkış yapan mal ve hizmetler ise, KDV’den arındırılmaktadır.
Bu kapsamda, ülkeden yapılacak olan elektronik ihracatın da, ihracata konu ürünlerin KDV’den arındırılması suretiyle ihraç edilmesi gerekmektedir.
İhraç edilen ürün veya ürünler için Katma Değer Vergisi Kanunu m. 11 uyarınca KDV hesaplanmaz. Aynı kanunun 11 ve 12. Maddelerindeki şartların gerçekleşmesi durumunda ihraç edilen mal KDV’ye tabi olmayacaktır.
Eğer malın bünyesinde KDV var ise, mahsup ya da iade yoluyla ihracatçıya geri verilmektedir.
Dijital ürünlerin ihracatını ise hizmet ihracatı başlığı altındaki düzenlemeler çerçevesinde değerlendirebilirsiniz.

Dijital Ürünlerin ve E-Hizmetin İhracatında KDV Uygulaması:

113 sayılı KDV Genel Tebliği’ne göre KDV uygulaması aşağıdaki şekildedir;
Dijital ürünün ihracı KDV Kanunu madde 11/1-a maddesi uyarınca KDV’den istisna tutulmuştur. KDV kanununun 12/2 maddesine göre, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi, aşağıdaki şartlara bağlanmıştır;
– Yurtdışına müşteriye yapılıyor olması
– Hizmetin yurtdışında faydalanılıyor olması

Diğer taraftan hizmet ihracında 26 Seri Numaralı KDV Genel Tebliğinin (K) ve 30 Seri Numaralı KDV Genel Tebliğinin (A) bölümündeki açıklamalara göre, hizmet ihracı istisnası uygulamasında;
– Hizmetin yurtdışındaki bir müşteriye yapılmış olması
– Fatura ve benzeri belgenin yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmesi,
– Hizmet bedelinin Türkiye’ye döviz olarak gelmesi
– Hizmetin yurtdışında faydalanılıyor olması.

Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda, yurtdışındaki müşteriler için yerine getirilen hizmetlerin, hizmetin yerine getirildiği dönemde, bedelin döviz olarak Türkiye’ye gelmesi beklenilmeden ihracat istisnası kapsamında beyan edilir.
Ancak, bu şekilde beyan edilen işlem ile ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanununun 32. Maddesi kapsamına göre iadesi, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmemektedir.

Yazılımların İhraç Kaydıyla Teslimi Mümkün müdür?
27 Seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’ndeki sayılan şartları taşıyan yazılım firmaları imalatçı statüsünde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla üretmiş oldukları yazılımlar da ihracatçı firmalara ihraç kaydıyla teslim edebilirler.
Yazılım CD içerisinde ihraç veya ithal ediliyorsa, gümrük idaresine CD’lerin sınıflandırıldığı gümrük tarife istatistik pozisyonundan beyan edilmektedir.
Yazılımlar, gümrük beyannamesinde taşındığı ortamın (CD, Flash bellek vs.) GTİP’inden beyan edilmekle birlikte, gümrük beyannamesinin 31 numaralı açıklamalar kutusunda söz konusu CD içerisinde yazılımın bulunduğuna ve bu yazılımın kıymetine ilişkin bilgiye de yer verilmesi mümkündür.
Ancak her harükarda ihraç ya da ithal edilen mal yazılımın kayıtlı olduğu ortam olmaktadır. Bu nedenle yazılım firmaları Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/c maddesinde sözü geçen imalatçı sıfatına sahip olabilmekle beraber, yazılım ihracatları gümrükten geçirilmek suretiyle yapılsa dahi, ihracatın yazılım ihracatı çıkış beyannamesine bağlanması mümkün değildir.

E-İhracat’ın Serbest Bölgeye Yapılması Durumunda KDV Sorumluluğu:
-KDV Kanununun 1’inci maddesinde; Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların yapmış oldukları teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi’nin konusunun kapsamına girmektedir.
Firmaların şirketlere özel olarak Türkiye’de kullanılmak üzere muhasebe programı yazmaları KDV kapsamına girdiğinden, KDV hesaplanması gerekmektedir.
-3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-a) maddesinde, yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgeler için yapılan fason hizmetler…(17/4-ı) maddesinde de, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu açıklamalar çerçevesinde;
1-Türkiye’den serbest bölgeye, serbest bölgeden serbest bölge dışına ancak yurtiçine yönelik verilen hizmetler Türkiye içi olduğundan KDV’ye tabidir.
2-Yurtdışından serbest bölgeye veya serbest bölgeden yurtdışına verilen hizmetler ise KDV’ye tabi değildir.

Yorum Kapalı.