LiveZilla Live Chat Software

İhracat Bedeli Ödeme Şekilleri

İhracat Bedeli Ödeme Şekilleri
  • 24
    Ara

İhracat Bedeli Ödeme Şekilleri

Peşin Ödeme
Alıcı İthalatçılanın malın bedelini bankası vasıtasıyla havale yöntemi ile ihracatçıya ödemesi karşılığında malın ve malı teslim eden belgelerin ihracatçı tarafından doğrudan ithalatçıya gönderilmesini öngören bir ödeme şeklidir.
İhracatçı bu ödeme yöntemi ile hiçbir risk üstlenmemektedir. İthalatçı ise, bedeli ödenmiş olan malların satıcı tarafından gönderilmemesi ya da gönderilen malların sipariş evsafına uygun olmaması veya zamanında gönderilmemesi gibi nedenlerle zarara uğrama riski ile karşı karşıya kalabilmekteddir.

Mal Mukabili Ödeme
İhracatçının ürünleri, ithalatçıya, malların bedelini tahsil etmeden önce göndermesidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı malları ve bunları tevsik eden vesaiki herhangi bir ödeme talimatı olmaksızın alıcıya göndermekte, ithalatçı da malı çektikten bir müddet sonra malın bedelini ödemektedir. Burada taraflar arasındaki güven unsurunun çok güçlü olması gerekmektedir. Aksi taktirde zarar kaçınılmaz olacaktır.

Vesaik Mukabili Ödeme
Mal bedeli tahsil edilip vesaikler banka tarafından ithalatçıya teslim edildikten sonra mallar gümrükten çekilebilecektir. İhracatçı bu ödeme şekli ile daha güven altındadır.

Akreditifli Ödeme
Akreditif şarta bağlı bir ödeme garantisi olup, işleyişinde dört taraf bulunmaktadır. Amir (ithalatçı), Amir Banka (ithalatçının bankası), Lehtar(ihracatçı) ve Lehtar Banka (ihracatçının bankası).
Alıcı ve satıcılar aracı bankaları vasıtasıyla istenilen nitelikte ve uygun koşullarda anlaşmalarını gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme şeklini kullanırlar. Uygun vesaik ibraz edildiği zaman satıcı parasını alacağını, alıcı da istenilen nitelikte mala kavuşacağını bilmektedir. Başlıca akreditif türleri şunlardır.

Gayri kabili rücu (dönülemez) Akreditif:
Amir bankanın akreditif şartlarına uygun vesaikin akreditif koşullarına uygun zaman ve şekilde yapılmasını taahhüt etmektedir. Dönülemez akreditifler , lehtarın onayı olmaksızın amir banka tarafından akreditif şartlarında değişiklik yapılamayan akreditif türüdür.
Eğer akreditife bir başka teyidini vermiş ise bu durumda amir bankası ve teyit bankası lehtara karşı akreditif açıldıktan sonra sorumluluk altına girmiş olurlar ve bu sorumluluklarını belirleyen akreditif kurallarını lehtarın onayı olmaksızın değiştiremezler.
UCP 600’de ” bir akreditifin dönülemez ( irrevocable ) olduğu belirtilmese dahi o akreditif dönülemezdir” denilmektedir.

Kabili rücu (dönülebilir) Akreditif:
Amir banka, herhangi bir anda akreditif koşullarını değiştirebilir ve tarafların bu değişiklik nedeniyle önceden haberdar olmaları gerekmez. Bu değişiklik uygun vesaiklerin bankaya ibrazından sonra yapılır ise geçerli değildir. Dönülebilir akreditif, amir bankanın lehtara haber vermeden akreditif üzerinde değişiklik yapabilme yetkisine sahip olduğu akreditif çeşididir.
Amir bankanın istediği zaman lehtara haber vermeden akreditif şartlarında değişiklik yapabilme hakkı, lehtar için akreditifin adaletli bir ödeme aracı olduğuna dair güvenini yok edebilmektedir. Bu yüzden akreditifin uygulanmasını belirleyen kuralların en son versiyonu olan UCP 600’de dönülebilir akreditif kapsam dışında bırakılmıştır.

Vesaik ibrazında Ödemeli Akreditif:
Akreditif şartlarına uygun vesaikin yine akreditif süresi içresinde ihracatçı tarafından lehdar bankaya ibrazı halinde ödemenin yapılacağı akreditif türüdür. Bu durumda vesaikin şartlara uygunluğunu tesbit eden muhabir bankaya ödenen tutar amir bankadan talep edilecektir..

Devredilebilir Akreditif:
Akreditif şartları içerisinde o akreditifin devredilebilir olduğu yazılı ise, lehdar kendisine ait hak ve sorumlulukları bir veya birkaç lehdara devredebilir.

Kabul Kredili Ödeme
Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesi taahhüt edilmekte ve bu ödemeye bir poliçe vasıta olmaktadır.
Kabul kredili vesaik mukabili ödeme; malların alıcıya gönderilmesinden sonra bankanın mal bedelini tahsil etmesi yerine, poliçeyi alıcıya kabul ettirdikten veya bu kabule kendisi de aval verdikten sonra vesaikin alıcıya teslim edildiği ve poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatçıya ödendiği ödeme şeklidir.
Kabul kredili mal mukabili ödeme; şeklinde ithalatçı önce malı çekmekte, sonra belirlenen sürede mal bedelini ödemektedir. Bu işlemde süre açısından ithalatçıya ikinci bir finansman kolaylığı yaratılmaktadır.

Karşılıklı Ticaret
Malın malla değişimidir. Bu kapsamda;
Özel Takas; Mal ve/veya hizmet ihraç ve ithalinde tarafların aynı gerçek ve tüzel kişiler olması halinde mal ve/veya hizmet ihraç ve ithali bedelleri herhangi bir para hareketi söz konusu olmaksızın kısmen veya tamamen takas edilebilen bir ödeme şeklidir.
Bağlı Muamele; İthal edilen mal hizmet ve teknoloji bedellerinin, mal hizmet ve teknoloji ihracı ile karşılandığı, ithal ve ihraç fazlalığının döviz olarak ödendiği veya tahsil edildiği ödeme şeklidir.

Yorum Kapalı.