LiveZilla Live Chat Software

İhracat Eşyasının Kıymeti

İhracat Eşyasının Kıymeti
  • 24
    Ara

İhracat Eşyasının Kıymeti

Gümrük Müsteşarlığı Taşra ve Merkez Birimleri ihracat gümrük işlemlerinde kıymet araştırması yapılabilmektedir.
Kıymet araştırması, ihracata konu eşyanın beyan edilen kıymetinin kabul edilemeyecek ölçüde yüksek ya da düşük olması veya herhangi bir ihbarın olması veya adli mercilerin talebi halinde yapılmaktadır. İhracatta kıymet araştırmasında ilk başvuru mercii İhracatçı Birlikleridir. İhracatçı Birlikleri nezdinde yapılan kıymet araştırmaları sonucunda, eşyanın ihraç kıymetinin uygun olup olmadığının tespit edilememesi halinde diğer ilgili kuruluşlar nezdinde kıymet araştırmasına gidilmektedir.

Gümrük otoritesinin bu alanda yaptığı düzenlemelerin çokluğu konunun önemini ve elastikiyetini göstermektedir.
Neticede, ihracata konu eşya kıymeti, yararlanılacak devlet yardımlarında bir matrah olarak algılanabilir. Kıymetin yüksek gösterilmesi eğilimi geçmiş yıllarda önemli bir sorundu. Ancak, uluslararası piyasa dengeleri ve uluslararası kuruluşların ve de bunların oluşturduğu mevzuat dikkate alınınca bu sorun önemli ölçüde hafiflemiş durumdadır.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/49 Sayılı Genelge ile bir düzenleme yaptı. Bu genelgede ihracat kıymet araştırmaları ile ilgili olarak yapılacak işlemler belirtiliyor.

Bunlar;

1- İhraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması durumunda, ilgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde ihracata ve beyanname kapatma işlemlerine engel olmadan, konunun ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne iletilmesi isteniyor.
2- Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nce yapılacak incelemede ise; Başmüdürlük bağlantılarında gerçekleşen ihracat işlemleri üzerinden sorgu yapılması, gerekirse ilgili ihracatçı birliği görüşünün alınması, yapılan değerlendirme sonucunda kıymet araştırmasına gidilmesi yönünde yeterli kanaat elde edilememesi durumunda ilgili gümrük müdürlüğünün talebinin reddedilmesi ve yükümlü tarafından beyan edilen kıymet dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması öngörülüyor.

Yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda kıymetin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğuna ilişkin kanaat oluşması ve gerekli görülmesi durumunda, başmüdürlükçe sonuçlandırılamayan kıymet araştırması taleplerinin sonradan kontrol denetimi kapsamında incelenmesini teminen Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmesi, daha sonraki aşama olarak belirtilmektedir.
Kıymet araştırması talebi ile ilgili olarak yapılan sonradan kontrol sonucunda, ihraç eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin ihracatçının mali kayıtlarına uygun olmadığı yönünde tespit yapılması halinde, buna göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması, ayrıca ilgili vergi dairesine ve ihracatçı birliğine bilgi verilmesi istenmektedir.
İnceleme araştırma ve soruşturma safhasında nelerin çıkacağını önceden kestirmek zordur. Konunun Gümrük Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Türk Parasını Koruma Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Mali Kanunlar ve Ceza Kanunu açısından değerlendirmesini denetim elemanları ve adli makamlar yapabileceklerdir.

Yorum Kapalı.