LiveZilla Live Chat Software

İhracat Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu

İhracat Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu
  • 24
    Ara

İhracat Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu

İhracat Faturalarını E-Fatura Olarak Düzenleme Zorunluluğu 01.01.2017 Tarihine Ertelendi:

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-fatura portalı üzerinde “İhracat Faturası” kesilemeyecek. Bu süreç özel entegratörler tarafından yürütülürken, e-fatura çözümlerinden biri olan entegrasyon yöntemi kullanılarak devam ettirilebilecek.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 461)
20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.”
Tebliğ olunur.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ
NO: 2015/73
KONU: İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulamasına İlişkin olarak “e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu” Taslağı Yayınlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca “e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu” taslağı yayınlanmıştır.
Eski usulle gerçekleştirilen fatura işlemlerinde ihracat yapan kurumların kağıt fatura olarak faturalarını kesip saklaması gerekiyordu.
25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 461 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile 01.01.2017 tarihi itibariyle e-fatura zorunluluğu olan bir mükellef mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı(Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında faturalarını e-fatura olarak düzenleyecek.

Taslak Kılavuzda yer alan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir.
A) İhracat Faturası
Uygulamayı kullanarak ihracat faturası düzenlemek isteyen mükellefler; e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır. Düzenleyecekleri ihracat faturalarının alıcıları bilgilerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak düzenleyeceklerdir. Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir.
İhracat faturalarının elektronik ortamda işleyişi için gerekli 4 farklı rol vardır.

1.Fatura Düzenleyen
İhracat faturasını düzenleyen; standarda uygun olarak oluşturulan elektronik faturayı düzenleyen, uygulamaya özel entegratör veya entegrasyon yolu ile dahil olmuş tüzel kişiliktir.

2.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kendisine gelen ihracat faturalarını gümrük beyannamesi ekinde alan kurumdur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İhracat faturasını; Elektronik ortamda sistemine alır,
Gümrük Sistemine alınan fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 20 haneli bir referans numarası üretilir, 20 haneli bir referans numarası yükümlüye bildirilir. 20 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
Gümrük beyannamesinin tescilinden önce faturada değişiklik yapılması gerekmesi halinde, değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edilen fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamaz.
Gümrük beyannamesinin tescilinden sonra faturada değişiklik yapılması gerekmesi halinde, gümrük idaresinin onayından sonra değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edilen fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamaz.
Gümrük işlemleri mevzuat dahilinde tamamlanır.

3.Merkez
Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik olarak imzalanması veya Mali Mühür ile onaylanması, saklanması, iletilmesi ile fatura bilgilerinin veri standartları ve formatına uygun biçimde aktarılması ve muhatabı tarafından alınmasına ilişkin belirlenen usul ve esasları uygular ve denetler.

4.Alıcı Kurum
İhracat faturasındaki mal/hizmetleri satın alan kurumdur. İhracat e-faturasını kendi ülkesindeki işlemleri için satıcı kurumdan talep edebilir.

Fatura Formatı
Fatura bilgilerinde ProfileID: IHRACAT girilecektir.
E-Fatura UBL TR 1.2 temel standardından farklı ihracat faturasında bulunması gereken bilgiler kılavuzda detaylıca belirtilmiştir.

B) Yolcu Beraberi Eşya İhracı Faturası
Yolcu Beraberi Eşya İhracı Faturasının İş Akışı ve Roller
Yolcu beraberi eşya ihracının elektronik gerçekleştirimi, kullanılan e-fatura formatının ek bilgilerle desteklenmiş özelleşmiş halinin aşağıda tariflenen iş akışı ile yapılmasıdır.

Uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler; e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır, Düzenleyecekleri yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının alıcıları bilgilerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak düzenleyeceklerdir,
Düzenlenen faturalar onay için Gümrük çıkış memurunun önüne düşecektir,
Onaylanan faturalar ile ilgili uygulama yanıtı …??? ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların sistemine düşecektir.
Yolcu beraber eşya faturalarının elektronik ortamda işleyişi için gerekli 5 farklı rol vardır. Söz konusu roller ve tanımları aşağıda ilgili başlıklar altında yer almaktadır.

1.Fatura Düzenleyen
Yolcu beraber eşyanın elektronik olarak gönderimi kapsamında fatura düzenleyen; standarda uygun olarak oluşturulan elektronik faturayı düzenleyen, uygulamaya özel entegratör veya entegrasyon yolu ile dahil olmuş tüzel kişiliktir.

2.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kendisine onay için gelen yolcu beraberi eşya ihracı faturalarını ve satın alınan malı gümrük memurları aracılığıyla kontrol etme ve kontrol sonucuna göre onay işlemi yapan kurumdur.

3.Merkez
Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik olarak imzalanması veya Mali Mühür ile onaylanması, saklanması, iletilmesi ile fatura bilgilerinin veri standartları ve formatına uygun biçimde aktarılması ve muhatabı tarafından alınmasına ilişkin belirlenen usul ve esasları uygular ve denetler.

4.Yetkili Aracı Kurum
Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak üzere yetki belgesi almış aracı firmalardır. E-Fatura kapsamında;Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük memuru aracılığıyla gönderilen uygulama yanıtını alır.
Uygulama yanıtı içindeki bilgileri kontrol ederek göre yolcuya KDV iadesi ödemesi yapar.

Bildirim zorunluluğu
5.Türkiye’de ikamet etmeyen yolcu
KDV iadesi alabilmek için aldığı mallar için fatura düzenletme ve pasaport ve isim bilgilerini fatura düzenleyene verme zorunluluğu vardır. Yetkili aracı kurumlardan gümrük onayından sonra iadesini alabilir.

Fatura ve Uygulama Yanıtı Formatı
Fatura bilgilerinde ProfileID: YOLCUBERABERFATURA girilecektir.
E-Fatura UBL TR 1.2 temel standardından farklı olarak yolcu beraber eşya faturasında farklı bulunması gereken bilgiler kılavuzda detaylıca belirtilmiştir.
Burada yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir.
Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu yazılarımız ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
Söz konusu yazıların içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir.
Yazılar ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. ‘WEBUSTAM İnternet ve Telekomünikasyon Hizmetleri” Söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

Yorum Kapalı.