LiveZilla Live Chat Software

İhracat ın Esasları ve Şekilleri Nelerdir?

İhracat ın Esasları ve Şekilleri Nelerdir?
  • 24
    Ara

İhracat ın Esasları ve Şekilleri Nelerdir?

A – Kayda Bağlı İhracat

İhracı kayda bağlı mallar, Ekonomi Bakanlığı’ nca yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir. Kayda Bağlı Mallar listesi kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler.
İhracatçılar birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.

İhracatçı birliklerince kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi temdit edilmemek üzere 90 (doksan) gündür.
Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracına ait meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi 90 günden az veya çok olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir.

B – Özellik Arz Etmeyen İhracat
İhracı yasak ya da bir kurumun iznine bağlı olmayan ya da kayda bağlı mallar listesi dışında bulunan veya kayda bağlı olmaksızın yapılan ihracat “Özellik Arz Etmeyen” ihracat sayılır.
İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.

C – Özelliği Olan İhracat
-Kredili İhracat :
İhracat Yönetmeliği’ne göre kredili ihracat, iki ve çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla ihracat bedelinin Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı’nda öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine olanak tanıyan ihracat türüdür.
Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.
Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılır.

Kredili ihracat süresi tüketim mallarında iki yıl, yatırım mallarında beş yıldır. Ancak, bu süreleri aşan kredili ihracat talepleri Müsteşarlık tarafından neticelendirilir. Kredili ihracat taleplerinin uygun görülmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır.

-Konsinye İhracat :
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade etmektedir. Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne yapılır.
Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallar ilgili konsinye ihraç talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılmaktadır.

İşlem aşamaları şu şekilde yapılmaktadır;
1- İhracatçı Konsinye satış faturası düzenler. Fatura üzerinde Ödeme Şekline Konsinye İhracattır ibaresini ekler.
2- Gümrük Beyannamesi ödeme şekli mal mukabili işaretlenir ve 44 nolu kutuya konsinye ihracattır ibaresi yazılır. Rejim olarak 1000 kullanılır.
3- Beyanname tescilinden önce beyanname birlik onay masasına takılabilir. Onay masası ile görüşüp birlik onayı alınır.
4- Birlik onayı alındıktan sonra beyanname tescil edilip gümrükteki işlemleri sonuçlandırılır.
5- Konsinye İhracat yapıldıktan sonra ihraç beyannamesi ve ekleri ile birlikte ihracatçılar birliğine müracat edilir. Birlik konsinye ihracat ile ilgili gerekli işlemleri başlatır.
6- Konsinye ihracatta gönderilen malların 1 yıl içinde satışının yapılması esastır. Bu süre mücbir sebeplere istinaden 2 yıl daha uzatılabilir.
7- Konsinye satışı yapılan kısım ile ilgili kesin satış faturası kesilir. Ve gerekli bildirim ihracatçılar birliğine yapılır.
Mesela 1000 adet t-shirt gönderildi ise bunun 250 tanesi satıldı ise 250 adet için kesin satış faturası kesilip (kesilen faturada gümrük beyannamesi ve konsinye fatura numarası referans edilecektir) tablo halinde ihracatçılar birliğine sunulması gerekmektedir
8- Eşyaların bir kısmının konsinye süresi içinde satılamaması halinde gümrük mevzuatı çerçevesinde geri getirilmesi gerekmektedir.

Konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanan gümrük beyannamelerinin 90 (doksan) gün içinde gümrük idarelerine tevdii gerekmektedir.
İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasını müteakip 30 gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni verilen ihracatçı birliklerine ve aracı bankaya bildirirler.
İhracatçı birlikleri, verdikleri konsinye ihraç izinlerine ait bilgileri malın kesin satışının kendilerine bildirilmesinden itibaren 3 iş günü içinde ihracat bedellerinin getirileceği aracı bankaya gönderirler.

Konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla haklı ve zorunlu nedenlerle izni veren merci tarafından toplam bir yıla kadar uzatılabilir.
Süresi içinde satışı yapılan malların Kambiyo Mevzuatı’na göre bedellerinin, satılmaması halinde ise malların Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.

-İthal Edilmiş Malların İhracı :
İthalat Rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış malların ihracı özellik arz etmeyen ihracat kapsamında yapılır.
Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’nın mahrecine ait hükümleri saklıdır.

Diğer, Özelliği Olan İhracat Şekilleri
Yukarıda belirtilen kredili ihracat, konsinye ihracat ve ithal edilmiş malların ihracı dışında, transit ticaret, bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat, takas kapsamında yapılacak ihracat, bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat ve dolaylı offset kapsamında yapılacak ihracat, özelliği olan ihracat türleri olarak mevzuatımızda yer almaktadır.

Yorum Kapalı.