LiveZilla Live Chat Software

İhracat ta KOSGEB Desteği

İhracat ta KOSGEB Desteği
  • 24
    Ara

İhracat ta KOSGEB Desteği

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

KOSGEB: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet
güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

KOSGEB tarafından KOBİ’lere sunulan destekler aşağıdaki gibidir.

-KOBİ Proje Destek Programı
*Programın amacı;
-İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
-KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
-İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
-Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

-Tematik Proje Destek Programı
*Programın amacı;
-KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
-Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
-KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması.

-İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
*Programın amacı;
-KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
-KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
-KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
-Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
-KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

-AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
*Programın amacı;
-Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
-Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
-KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
-Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
-İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
-Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

-Genel Destek Programı
*Programın amacı;
-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
-KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
-Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
-KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
-KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

-Girişimcilik Destek Programı
*Programın amacı;
-Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
-Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
-Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
-İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
-İstihdamın artırılması,
-Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

-Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
*Programın amacı;
-Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması ve sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkân sağlanması.

-Kredi Faiz Desteği
Bu programda amaç: küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilmesidir.

-Laboratuvar Hizmetleri
Bu programda amaç : İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurt içinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 12 adet laboratuvarımız KOSGEB Merkezleri bünyesinde hizmet vermektedir.

-Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

-KOBİ Gelişim Destek Programı
Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Yorum Kapalı.