LiveZilla Live Chat Software

İhracat Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler

İhracat Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler
  • 26
    Ara

İhracat Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler

-Ticari Faturalar
Fatura, satılan bir malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli gibi bilgilerin beyan edildiği, satıcı tarafından alıcıya gönderilen bir hesap belgesidir. Fatura, ihraç malları hazırlandıktan ve sevkiyat yapılmadan önce düzenlenen ilk belgedir.
Genellikle bir İngilizce ve bir Türkçe olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenen ticari faturaların nüsha adedi taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişebilmektedir. Ticari faturalar, Maliye Bakanlığı’nın kaşesi ve/veya noter tasdiki ile ihracatçı tarafından düzenlenir.
Fatura, ithalatçı ülkenin isteğine bağlı olarak da, Ticaret Odası’nca onaylanmaktadır.

Faturada neler bulunması gerekir?
Alıcı ve satıcının unvan ve adresleri, tanzim tarihi, malların cinsi/tanımı, miktarı, ağırlığı ve ambalaj numaraları, yükleme limanı, varış – boşaltma yeri, malların birim fiyatı ve toplam bedeli, teslim şekli ve ödeme şartları, taşıt aracının türüne bağlı olarak plaka no/vagon no/gemi adı/uçuş no, sipariş veya anlaşma sayısı, malın menşei gibi bilgilerin bulunması gereklidir.

-Proforma Fatura
Ticari fatura ile proforma faturayı karıştırmamak gerekir. Proforma fatura, satıcının alıcıya gönderdiği, satacağı malın ismi, özelliği, miktarı, birim fiyatı, teslim ve ödeme şekli, satış şartları ve sevkıyatın durumu gibi bilgileri içeren bir tekliftir ve hiçbir mali yükümlülük yaratmaz.
Alıcı bu teklif üzerine siparişi verir ve ödeme şekline göre harekete geçerse o zaman, satış kesinleşmiş, fatura da kesin satış faturası veya ticari fatura diye adlandırdığımız faturaya dönmüş olacaktır. Proforma fatura kelimesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.

-Orijinal Fatura
Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra düzenlenen orijinal fatura,satış sözleşmesini belgeleyen veya satış sözleşmesinin var olduğuna dair kesin karine oluşturan bir belgedir. İhracat ve ithalatta, gümrük işlemlerinin yapılması ve vergilerin hesaplanması için orijinal fatura gerekmektedir. Orijinal fatura, ihracatçı tarafından banka aracılığı ile ithalatçıya gönderilmektedir.

-Faturada Konsolosluk Onayı
İthalatçı ülkenin düşük faturalarla mal bedellerinin düşük gösterilmek suretiyle vergi kaçaklarının önlenmesi, anlaşmazlık halinde ihracatçı muhataba daha rahat ulaşılması, ihracatçının Arap Boykot Listesinde olmadığını tasdik etmek amaçları ile malın gideceği ülkenin konsolosluğu tarafından mal menşei, birim fiyatı ve mal değerinin onaylandığı faturalardır. Fatura tasdiki alıcı ülke mevzuatına göre değişmektedir.

-Navlun Faturası
Navlun, CF veya CIF satışta satıcı tarafından ödenmektedir. Mal ile ilgili satış faturasında, navlun tutarı mal bedeline dahil veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Bu faturaya navlun faturası denmektedir. Akreditif, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini de içeriyorsa, konşimento ve diğer sevk belgesi üzerinde “navlunu ödenmiştir” kaydının bulunması gerekmektedir.

Her Halükarda Talep Edilen Belgeler
-Sigorta Belgesi
CIF veya CI teslim şekline göre yapılan ihracatta söz konusu olmaktadır. İthalatçının verdiği bilgiler ve talimat doğrultusunda ve ithalatçı hesabına ihracatçı tarafından yaptırılmaktadır. Bu şekilde ticari mal rizikolara karşı sigorta ettirilmiş olmaktadır.

-Konşimento
Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malın taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir belgedir. Bu belge ile yük üzerinde taşıma hizmetlerinden doğan yükümlülük ve sorumluluklar taşıyana geçmektedir.

-Koli Müfredat Listesi
İhraç edilecek malların miktarları, fiyatları ve konteynırların ihtiva ettiği ambalajların adetlerini belirten listedir. Koliye ait faturaya sığmayacak kadar kapsamlı bilgiler bu listeye dökülmektedir. Gümrüklerce ve hasar halinde sigorta şirketlerince talep edilmektedir.

-Çeki Listesi
Çeki listesi, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her birim, paket, çuval vs. ağırlığı içermektedir. Gümrük idarelerince ve hasar halinde sigorta şirketlerince istenebilmektedir.

-Eşyanın Ordinosu
Konşimentolarda yazılı malların kısım kısım veya tamamen çekilebilmesi için hazırlanan emir ve talimattır.

Lüzumu Halinde Talep Edilen Belgeler
-Helal Belgesi
İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgedir. Bu belge, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatının il müftülüklerince düzenlenmektedir.

-Radyasyon Belgesi
Radyasyon Belgesi, tarım ürünlerinin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz olduğunu kanıtlayan belgedir. Bu belgeyi düzenlemekle yetkili kuruluş Atom Enerjisi Komisyonu’dur.

Dolaşım Belgeleri
-A. TR Dolaşım Belgesi
AB ülkelerine üye aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatlarda Türkiye ve Toplulukta Serbest Dolaşımda bulunan eşyanın (tarım ve AKÇT(Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünleri hariç) Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden (indirimli gümrük vergileri, eş etkili vergiler gibi) yararlanabilmesini sağlamak üzere Gümrük İdaresince ya da bu İdare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip Gümrük idarelerince vize edilen belgedir.
Belge düzenlenen ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Malta, Kıbrıs (Rum Kesimi), Bulgaristan, Romanya ve Slovakya.

-Basitleştirilmiş Prosedüre İlişkin ATR Dolaşım Sertifikası
Sık sık ATR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan, eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım halinde olduğunun saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine veren, vergi ve gümrük mevzuatı ile ciddi ya da mükerrer suç işlememiş olan, gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan özel ve tüzel kişilerin Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilen “ Onaylanmış İhracatçı” yetkisi ile düzenlemiş oldukları dolaşım sertifikasıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan, ATR Dolaşım Belgesi düzenleme yetkisinden yararlanmak isteyen özel ve tüzel kişilerin müracaat formunu doldurarak Gümrük Müsteşarlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

EUR.1 ve /veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası
-EUR.1 Dolaşım Sertifikası,
Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, AB’ye üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil (T) ürünlerin ihracatında, AB’ye üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürün Listesi kapsamına dahil (CECA) ürünlerin ihracında, Malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla bağlı bulunulan Oda’ca onaylanan ve Gümrük idarelerince vize edilen belgedir.
Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzalayıp yürürlükte olan ülkeler: İsrail, Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan
Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile demir-çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri) parafe ettiği Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı ürünlerin, AB’ye yönelik tarım ürünlerinin ve Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler menşeli ürünlerin ihracatında EUR-1 Belgesi’nin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu belge, Odalarca düzenlenmekte ve çıkış gümrüklerince vize edilmektedir.
Karadağ, Sırbistan ve EFTA ülkeleri olarak: İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein Prensliği. Bunun yanında Şili ve Ürdün ile imzalanan STA’lar 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tesbiti Hakkında Yönetmelik (26.11.2009 tarih, 27418 Mük. Sayılı) uyarınca 1 Mart 2009 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti ile Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon sisteminde yer alan; Tunus, Fas, İsrail, Suriye, Mısır ve EFTA ülkeleri arasında düzenlenen bir sistemdir ve bu kümülasyona dahil ülkelere EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Sertifikası düzenlenebilir.

-ABC Menşe Şahadetnamesi / Özel Menşe Şahadetnamesi
Menşe Şahadetnamesi: İhraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise o ülke menşeli olduğunu, üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya söz konusu olduğunda ise, bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir.
Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM A) : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Preferanslar (Tercihler) Sisteminden yararlanmak üzere ABD, Rusya Federasyonu, Japonya, Beyaz Rusya ve Ukrayna’ya yapılan ihracatlarda adı geçen ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.
Ayrıca, Avustralya için Form A Belgesi zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda sistemden yararlanabilmesi için FORM-A talep etmekte birlikte resmi tasdik istememektedir.

-Arap Boykot Listesi’nde Yer Almadığına Dair Belge
Aşağıda sıralanan Arap ülkelerine yönelik ihracatlarda ihracatçının Arap Boykot Listesi’nde yer almadığına dair onay Odaca yapılmaktadır. Bu onay, ABC Menşe Şahadetnamesinin, ihracat faturasının üzerine yapılabildiği gibi, ilgililerin dikkatine hitaben yazı halinde de düzenlenebilmektedir.
İhracatçının Arap Boykot Listesi’nde yer almadığına dair onay verilen ülkeler Suudi Arabistan Krallığı, Libya Arap Cumhuriyeti, Kuveyt Devleti, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen Cumhuriyeti, Sudan Demokratik Cumhuriyeti, Katar Sultanlığı ve Oman Sultanlığı’dır.

Geçici Teminat Sağlayan Belgeler
A.T.A. Karnesi
Geçici İthalat sözleşmesine taraf olan ülkelere geçici olarak eşya götürmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin gümrük işlemlerini kolaylaştıran, beyanname olarak kabul edilen ve eşyaların gümrük vergilerini mahallinde teminat altına alan bir gümrük belgesidir.
ATA kısaltması Fransızca “Admission Temporaire” ve İngilizce “Temporary Admission” (geçici kabul) sözcüklerinin ilk harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır.
ATA Karnesi sistemi özellikle kendi ürünleri için dış pazarlar arayan gerçek ve tüzel kişilerin ürünlerini potansiyel alıcılara tanıtımda, ayrıca geçici ithale ihtiyaç duyanlara avantajlar sağlamaktadır.ATA Karnelerinin geçerlilik süresi 1 yıl olup bu süre içinde ihtiyaç duyulan ülkelere seyahat etme imkanı sunmaktadır.
Ata Karneleri kefil kuruluş olarak yetkilendirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen Odalardan temin edilmektedir.
Bir işçilik görmesi veya tamir edilmesi istenen eşyalar dış ülkelerde kullanılan tüketim malzemeleri, halen satışı yapılan veya satışa arz edilen eşyalar, hediye edilen, dağıtılan, atılan, bozulan eşyalar ATA kapsamına alınamamaktadır. Kullanımı sona eren ATA Karneleri Odaya iade edilmektedir.

TIR Karnesi
Uluslararası kara taşımacılığının, dolayısıyla uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlayan TIR Karnesi; TIR Sözleşmesine taraf olan tüm giriş, çıkış ve transit ülke gümrük makamlarının kabul ettiği bir garanti belgesidir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Gümrük Müsteşarlığınca TIR karnesi kullanımına onay verilen firmalar TIR karnelerini yetkilendirilmiş Odalardan temin ederler.
TIR karnesinde kayıtlı malların işlem göreceği gümrük sayısına göre 4,6,14,20 yapraktan oluşan türleri bulunmaktadır.
TIR karnesi firmalara belirli bir kota dahilinde kullandırılmakta olup, kullanılan TIR Karneleri mevzuatın öngördüğü süre içerisinde Odalara iade edilmektedir.

Lüzumu Halinde Talep Edilen Diğer Belgeler
-Sağlık Sertifikası
İhraç konusu malın sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösteren belge niteliğindedir. Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında Bitki Sağlık Sertifikası, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatında ise Hayvanların Orijin ve Veteriner Sertifikası, Et Süt ve Kuru Meyveler Dışında Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerinin İhracatında Gıda Güvenliği/ Sağlık Sertifikası söz konusu olmaktadır. Belgeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Tarım İl Müdürlüğü) ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmaktadır.

-Analiz Raporu
Tahlili gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddelerde gerekli bir rapordur. Genelde üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanmaktadır.

-Standardizasyon Kontrol Belgesi
İhraç konusu malların, yürürlükte olan denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını göstermek bakımından Ekonomi Bakanlığı, Taşra Teşkilatı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarından Kontrol Belgesi’nin temini gerekmektedir. Bu belgenin, ihracat sırasında ilgili gümrüğe ibrazı zorunludur.

-Borsa Tescil Beyannamesi
Borsaya Kote Edilmiş Mallar Listesi’nde bulunup ihracı yapılacak tarım ürünlerinden (bazı canlı hayvanlar, deriler, hububat-bakliyat ürünleri, yaş ve kuru meyveler, nebati yağlar ve gıda maddeleri/borsaya kote maddeler 185 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ekinde yayınlanır ) gelir vergisi tevkifatının yapılmasını teminen çıkış beyannamelerinin gümrükçe tescilinden önce aranmaktadır.

-Diğer Belgeler
Orman ürünleri için üretim yerinden verilmiş acenta veya kumanya belgesi, ihracı ilgili kurumların iznine tabi ürünlerde izin belgesi gibi.

Yorum Kapalı.