LiveZilla Live Chat Software

İthal Edilmiş Malın İhracı

İthal Edilmiş Malın İhracı
  • 26
    Ara

İthal Edilmiş Malın İhracı

Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı genel esaslar çerçevesinde yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük mevzuatının mahrecine iade hükümleri saklıdır.
Türkiye’ye yasal olarak ithal edilmiş ve ithalatla ilgili vergileri ödenmiş olan eşyalar ihraç edilirken bunlar için Menşe Şahadetnamesi verilmez.
Ancak, AB ülkeleri veya Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olduğu ülkelere yapılan ihracatlarda, ATR veya EUR.1 Belgesi düzenlenerek gümrük idarelerine vize ettirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, ihracat esnasında, malların ithal edildiğini gösteren belgelerle bunların vergilerinin ödenmiş olduğunu gösteren belgelerin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar ile Alıcısına Teslim Edilmeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi Fiili ihracatı müteakip, ihracat bedellerinin yurda getirilme süreleri içinde başvurulmak kaydıyla,

* Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı cins, değer ve miktarda mal ihracı, malların geri getirilmesi veya geri getirileceğinin kambiyo merciine taahhüt edilmesi kaydıyla durumu gösterir belgelere istinaden gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince,
* Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine istinaden ilgili İhracatçı Birliği’nce (bozulabilir nitelikteki mallarda ihracatçı birliği ve/veya Müsteşarlık yurtdışı teşkilatınca),
* Alıcısına teslim edilemeyen (yanma, çalınma vb. nedenlerle) mallar karşılığında ihracat ile geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terk edilmesine ilişkin talepler durumu tevsik eden belgelere istinaden Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından,
* Yukarıda belirtilen değişiklik taleplerinin fiili ihracatı müteakip, mal bedeli dövizlerin tahsilinden sonra yapılması halinde söz konusu talep Müsteşarlığın görüşü alınmak suretiyle ilgili mercilerce sonuçlandırılır.

Yorum Kapalı.